Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven :
– S+dB BV, handelend onder de naam “gGRASS”, gevestigd te Pannenweg 312, 6031 RK Nederweert. KvK-nummer 61607533. Btw-identificatienummer: NL854411367B01.
– De website : De website gGrass.eu, en alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijk uitzondering van links.
– Product : Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen gGRASS en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.
– Klant : Iedere natuurlijke persoon die met gGRASS handelt.

Artikel 2 : Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen gGRASS en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3: Productprijzen

De prijzen van de aangeboden producten zijn inclusief BTW. Prijzen onder voorbehoud van druk- en zetfouten en eventuele prijsstijgingen.

Artikel 4: Verzendkosten

De verzendkosten verschillen naargelang het totaalbedrag van de bestelde artikelen en het land van levering. Bij bestellingen vanaf 25 m², betaal je geen verzendkosten naar België en Nederland.
Bestellingen lager dan € ? Bestellingen vanaf € ?

Artikel 5: Leveringstermijn

Alle producten zijn op voorraad tenzij anders aangegeven. In geval van stockproblemen ontvang je hierover een mail en storten we het betaalde bedrag zo snel mogelijk terug. Nadat wij de betaling ontvangen hebben, wordt het pakket onmiddellijk ingepakt. De koerierdienst komt dagelijks alle pakketten ophalen. Als een pakket vertrekt, ontvang je een e-mail met een traceringslink zodat je het pakket kan volgen tot bij de levering.
De eerstvolgende werkdag na ophaling worden de pakketten bij het afleveringsadres aangeboden. Als er niemand thuis is laat de koerier een kaartje in de brievenbus achter. Hierop wordt vermeld dat hij is langs geweest en vind je de nodige informatie om een nieuwe levering af te spreken of om het pakket in een afhaalpunt in de buurt af te kunnen halen. Om een pakket af te leveren heeft de koerier steeds een handtekening nodig van de ontvanger. Houd er dus rekening mee dat je een adres gebruikt waar iemand aanwezig is. Daarom ook zal de koerier nooit een pakket afleveren op een postbusadres.
gGRASS zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen.

Artikel 6: Betalingswijzen

• iDEAL
• Bancontact/Mister Cash
• Vooruitbetalen (overschrijving)

Artikel 7: Aanbiedingen, offerten en bestellingen

1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden.
2. Afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel. gGRASS zal bij de uitvoering van de bestellingen en aflevering van de goederen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen, doch gGRASS is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
4. De genoemde verzendkosten zijn de verzendkosten voor Nederland en België. Verzenden naar andere landen doen we vooralsnog niet wegens te hoge verzendkosten.

Artikel 8: Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en gGRASS de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.

Artikel 9: Herroepingrecht

1. Gedurende 14 dagen vanaf datum van ontvangst van het product en/of de producten heeft de klant het recht zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. De klant dient voorafgaand aan retourzending van het product en/of de producten daarvan melding te maken aan gGRASS, via email en tevens te omschrijven om welke product(en) het handelt. Hiervoor kan eventueel ook volgend formulier gebruikt worden: formulier herroepingsrecht. Na de melding heeft de klant 14 dagen de tijd om het product daadwerkelijk retour te sturen naar gGRASS, Pannenweg 312, 6031 RK Nederweert (Nederland). De klant krijgt binnen de 14 dagen na de melding een terugbetaling van de betreffende producten, afhankelijk van de staat waarin ze door gGRASS worden ontvangen. In het pakket voegt de klant het ingevulde retourformulier bij.
2. Indien de klant besluit het product en/of producten terug te sturen, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de klant, gGRASS behoeft geen rembourszendingen te accepteren.
Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de klant.
3. Voorts behoeft gGRASS uitsluitend retourzendingen te accepteren indien het product in een herverkoopbare conditie is:
– compleet
– in originele staat
– zonder gebruikssporen
Indien ter versteviging tape zou worden gebruikt omheen de verpakking dan dient deze tape transparant te zijn. Zo kan het product met de originele verpakking terug in de verkoop. Indien mogelijk wordt de originele verpakking best in een extra doos verpakt of met papier omwikkeld.
4. Het herroepingrecht geldt niet voor producten die op verzoek van de klant zijn gemaakt of samengesteld.

Artikel 10: Reclamatie

1. De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeen stemt.
2. Reclamaties over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de factuur dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 14 werkdagen na levering schriftelijk te geschieden.
3. Alle reclamaties, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

gGRASS is nooit aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

Artikel 12: Overmacht

1. gGRASS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien gGRASS daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop gGRASS geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van gGRASS daaronder begrepen.
2. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

Artikel 13: Geschillen

1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van gGRASS. gGRASS staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.
2. Op elke overeenkomst tussen gGRASS en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.